ALGEMEEN

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘opdrachtgever’: de partij die de opdracht geeft; ‘opdrachtnemer’: TRANSFERS beLICHT.

Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2ePaasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, en overige dagen die door de overheid tot nationale feestdagen zijn uitgeroepen.

1. OFFERTES

Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 14 dagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1. De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de opdrachtbevestiging door opdrachtnemer digitaal retour is ontvangen en/of de door opdrachtnemer en -gever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor haar (trainers-)capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.2. De overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

2.3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

2.4. Elke tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend, tenzij opdrachtnemer of opdrachtgever binnen 6 dagen na totstandkoming van de overeenkomst gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt.

3. MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

3.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens, materialen en trainingsruimte, welke opdrachtnemer overeenkomstig de offerte nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.

3.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.3 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, en faciliteiten zijn voor rekening van opdrachtgever.

4. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 Alle werkzaamheden die door opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

4.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke docent(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht.

5. GEHEIMHOUDING

5.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is opdrachtnemer / zijn de door opdrachtnemer ingezette docenten verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.

5.2 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, niet aan derden openbaren.

6. INTELLECTUELE EIGENDOM

6.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

6.2 Het is de opdrachtgever verboden cursusreaders en ander schriftelijk cursusmateriaal al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer toegestaan.

7. HONORARIUM

7.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren van derden, zoals bijvoorbeeld de prijs van het Basisboek Verplaatsingstechnieken, een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

7.2 Het honorarium van opdrachtnemer is zoals expliciet aangegeven op de overeenkomst.

8. BETALING

8.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

8.2 Bij overschrijding van de onder 8.1 genoemde termijn, is opdrachtgever, na door opdrachtnemer ten minste één maal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van opdrachtgever.

8.3 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

9. OPZEGGING

9.1. Bij opzegging door opdrachtgever tot 20 werkdagen voor aanvang van de betreffende training of opdracht, wordt -tenzij anders schriftelijk overeengekomen- opdrachtgever 25% van het cursusgeld in rekening gebracht; hierna is opdrachtgever het totale bedrag verschuldigd, bestaande uit geplande trainingsuren, voorbereidingstijd, nawerk, reistijd en overige reeds gemaakte kosten.

9.2. Bij het niet door kunnen laten gaan van een training door opdrachtgever en/of opdrachtnemer door overmacht, zoals bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden of ziekte, wordt de training opgeschort en in overleg op een later tijdstip ingehaald. Er is dan geen sprake van opzegging.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van materialen of bescheiden tijdens de trainingen, die door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

10.2 Voor overige zaken gelden de regels van de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven, zoals door opdrachtnemer is afgesloten.